[Archiwalny] Łapiguz, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie: art. 952 w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-02-07 o godz. 10:10 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości :

1/1. nieruchomość opisana jako działka nr 62/10 o pow. 0,0916 ha zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym parterowym o powierzchni zabudowy 56 m2 położona w miejscowości Łapiguz i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 138.400,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 92.266,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 13.840,00-zL

1/2. nieruchomość opisana jako działka nr 63/2 o pow. 0,92 ha w części zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 151,82 m2; w pozostałej części - grunt orny położona w miejscowości Łapiguz i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 528.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 352.000,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 52.800,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruehomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania-egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor Kancelaria Komornicza w Zamościu 22-400 Zamość 001 ul. Wojska Polskiego 67 www. zamoscl. keser. org.pl tel.: 084 6392623 fax.: 084 6392557; mail: zamosc1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/100/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Dom
  • Działka