[Archiwalny] Praga, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2014 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 98-100 ŁASK, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Praga, 99-200 Poddębice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 95.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 333,40 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof Skrzypek

Kancelaria Komornicza, Południowa 8A, 98-100 ŁASK

tel. 436752132 / fax. 436762973

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145158

 

Numer oferty: L/68/N/06/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 63.333,40 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka