[Archiwalny] Laski k/Warszawy, ul. Kampinoska - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1138, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kampinoska ,Laski 01-342 Izabelin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest przy ul. Kampinoskiej w miejscowości Laski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr:2373/29 o powierzchni 2 050 m 2 w obrębie 0002. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, tereny zielone a w dalszej odległości obiekty kultu religijnego, obiekty administracyjno - oświatowe (przedszkola, urzędy pocztowe - w Izabelinie), obiekty handlowo usługowe o znaczeniu lokalnym oraz pozostałe tereny zieleni miejskiej. Nieruchomość znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajduje się las sosnowy. Nieruchomość posiada kształt regularny. Nieruchomość powstała w wyniku podziału większej nieruchomości. Ukształtowanie terenu płaskie. Uzbrojenie nieruchomości w media, niepełne (energia elektryczna, gaz). Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Kampinoskiej poprzez drogę wewnętrzną. Droga dojazdowa o nawierzchni szutrowej. Rejon, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "A", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XIX/96/99 z dnia 08/12/1999r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ME/RL - określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych. Przedmiotowa działka znajduje się w sąsiedztwie strefy uciążliwości linii elektroenergetycznej 220 kV, w której dla budynków mieszkalnych należy zachować odległość poziomą 20 m licząc od osi linii do krawędzi budynku. Wszelkie zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z zarządcą sieci. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 813 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 542 608,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 391,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa tel. 0224363874 / fax. 0224363875.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218123

 

 

Numer oferty: L/160/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 542.608,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka