[Archiwalny] Łaziska, woj. śląskie - nieruchomości gruntowe, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.04.2014 r. o godz. 13.45 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., ul. Sądowa 3, sala nr 12 odbędzie się:

                                        PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w Łaziskach, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Wydział Ksiąg Wieczystych.Nieruchomość obejmuje dwie działki gruntowe (nr 41, 2902/52), sąsiadujące ze sobą, o regularnych prostokątnych kształtach i lekkim spadku w kierunku południowym, o łącznej powierzchni 10497 m2.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 165.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 123.750,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej  części  sumy  oszacowania ti. kwotę 16.500.00 zł w gotówce najpóźniej do godz. 15.30 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego licytację lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem uznanym najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. Numer rachunku bankowego komornika: PKO Bank Polski SA 32 1020 2472 0000 6602 0120 8826. Nieruchomość można oglądać w dniu 19.03.2014 r. o godzinie 11.00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   obwieszczenie:    Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wodzisławiu  Śl Piotr Szweda ul. Wałowa 39,44-300 Wodzisław Śląski tel. 032 455-17-69  e-mail:wodzislaw.slaski2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126497

 

Numer oferty: L/18/N/03/14
Region:
  • śląskie
Cena: 123.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka