[Archiwalny] Łęczna, woj. lubelskie, ul. Żabickiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód Marcin Ciesielczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2015 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- lokalu mieszkalnego położonego przy Kapitana Żabickiego 2, 21-010 Łęczna, dla którego S.R. Lublin-Wschód prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach SM Skarbek w Łęcznej, położone przy ul. Żabickiego 2, lokal o powierzchni 31,7m.kw.;1 pokój (podzielony na 2 pomieszczenia) + kuchnia + łazienka z WC; piętro 8/10. 

Suma oszacowania wynosi 114 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 689,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 425,30 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 31203000451110000001718290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Marcin Ciesielczuk

Kancelaria Komornicza, Krańcowa 113/12, Lublin, 20-338 Lublin

tel. (81) 7513333 / fax. (81) 7513333

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201228

Numer oferty: L/159/N/02/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 85.689,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie