[Archiwalny] Lędziny, woj. śląskie, ul. Hołdunowska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Zbigniew Jarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 01-07-2015 o godz. 10:00 w w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych, 43-100 Tychy, pokój 315, odbędzie się licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość. położonej w miejscowości Lędziny przy ul. Hołdunowska 38 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100 700,00 zł, Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 75 525,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 070,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według przepisów prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto kancelarii komornika w ING Banku Śląskim S.A. nr 16 1050 1634 1000 0007 0177 3145.  

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie w terminie dwóch tygodni przed licytacją. W powyższym terminie można również przeglądać akta postępowania w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów  i  nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Zbigniew Jarczyk Kancelaria Komornicza ul. Begonii 4a, 43-100 Tychy tel. 32 780 25 39 / fax. 32 780 25 39.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223075

Numer oferty: L/47/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 75.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie