[Archiwalny] Legnica, woj. dolnośląskie - nieruchomość zbudowana, I licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Legnicy Ireneusza Buczek ) wynika, iż:

w dniu 21.11.2013r., o godz. 10.00,w Sądzie Rejonowym w Legnicy, przy
ul. Kościuszki 1-3, w sali nr 12, odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość zabudowana poł. w granicach działki gruntu nr 230/1 o pow. 986m2 na której znajduje się budynek usługowy / magazynowo – biurowy o pow. 295,60 m2 i garaż o pow. użytk. 15,70 m2 w zabudowie zwartej, poł.: 59-220 Legnica, ul. Sierocińska, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW.

1

 

 

406 250,00

 

406 250,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (76) 721 20 28

Adres Kancelarii Komorniczej: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 1A/8

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 406 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 304 687,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 625,00 zł. Rękojmia powinna być złożona  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O w Legnicy nr 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach: 07.11.2013r. w godz. 10,00-10,30 oraz 14.11.2013r. w godz. 13,00-13,30.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusza Buczek, Legnica, ul. Mickiewicza 1A/8. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102219

Numer oferty: L/12/N/11/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 304.687,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka