[Archiwalny] Legnica, woj. dolnośląskie, ul. Jaworzyńska, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2015 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńska, 59-220 Legnica, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 141 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Legnica 68203000451110000001081110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek Kancelaria Komornicza, Św. Maksymiliana Kolbe 1a, Legnica, 59-220 Legnica tel. 768565637 / fax. 768565637

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235004

Numer oferty: L/101/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 105.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka