[Archiwalny] Lesko, woj. podkarpackie, Manasterzec, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Manasterzec, 38-600 Lesko, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomości w postaci działki gruntowej powierzchni 1,3404 ha, niezabudowanej, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty zadrzewione i zakrzewione oraz łąki trwałe, położonej w miejscowości Manasterzec, Łukawica 38-600 Lesko posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku.

Suma oszacowania wynosi 23 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16, Lesko, 38-600 Lesko tel. 13 469 60 94 / fax. 13 469 60 94

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237314

Numer oferty: L/108/N/07/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 17.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka