[Archiwalny] LIpsk, woj. podlaskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie arl. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2015r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Młyńska 59 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek gruntowych rolnych nr 92/4 o pow. 4,5960 ha i nr: 94/2 o pow. 1.0100 ha położonej: 16-315 Lipsk. 

Suma   oszacowania   całej   nieruchomości   wynosi 85 331,00 zl.   w   tym działki nr: 92/4 - 68 145,00x1. i działki nr 94/2 - 17 186.00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i dla całej nieruchomości wynosi 63 998,25zl., w tym działki nr 92/4 - 51 108,75 zł. i działki nr 94/2 -12.889,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest dla całej nieruchomości 8 533,10 zł., w tym dla działki nr 92/4 - 6.814,50/1., działki nr 94/2 - 1.718,60 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Przemysłowo - Handlowy PUK SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 20106000760000401540016379 na jpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Augustowie przy ul. Młyńska 59 pok. 216 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop Kancelaria Komornicza w Augustowie 16-300 Augustów Żabia 9/2atcl. 0(87) 643-74-11 e-mail: augustow@komornik.pl

Numer oferty: L/91/N/08/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 63.998,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka