[Archiwalny] Łódź, ul. Edwarda - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu  19-05-2015r.r. o godz. 11:20 w  budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 92-229 Łódź, ul.Edwarda, dla której  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem  gospodarczym położona przy ul. Edwarda  o powierzchni 930 mkw. (działka gruntu nr 323/1, obręb W-14). Na działce gruntu nr 323/1 znajduje się drewniany budynek mieszkalny - zgodnie z kartoteką budynków oznaczony jest numerem 429. Jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym. Budynek jest niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 97 mkw, natomiast powierzchnia użytkowa 89mkw. Ponadto na działce znajduje się murowany budynek gospodarczy, zgodnie z kartoteką budynków oznaczony jest numerem 434. Jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym. Budynek nie jest podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 61 mkw, natomiast powierzchnia użytkowa 51 mkw. 

Suma oszacowania wynosi 204 200,00zł (dwieście cztery tysiące dwieście złotych) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 133,33zł. (sto trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze). Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  20 420,00zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia złotych). Rękojmię można uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa:   BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56.

Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Marcin Jakubczyk

Kancelaria Komornicza  Milionowa 55, 93-113 Łódź

tel. (42)687-50-49  e-mail: lodz.jakubczyk@komornik.pl  

Numer oferty: L/45/N/04/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 136.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka