[Archiwalny] Łódź, ul. Gminna - nieruchomość zabudowana (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2015r. o godz. 09:50 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja 4/6 części nieruchomości gruntowej położonej: 92-622 Łódź, Gminna, nr ewidencyjny działki 130/01 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Teren działki ogrodzony, wymagający uporządkowania, w części z rozpoczętą i niezakończoną budową. Działka zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Brak wymaganej dokumentacji dotyczącej pozwolenia na dokonanie rozbudowy i użytkowania budynku. Na terenie posesji znajduje się wiata garażowa i budynek gospodarczy, obydwa z betonowych płyt niezwiązane trwale z gruntem, w dostatecznym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 167 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi  89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 CO 881/15. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209352

Numer oferty: L/150/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka