[Archiwalny] Łódź, ul. Kopcińskiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2015 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Dr. Kopcińskiego Stefana 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dr.Kopcińskiego Stefana 89, 90-033 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 238 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 07 1050 1461 1000 0022 7079 5699.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Dr. Kopcińskiego Stefana 56, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Andrzej Ritmann

Kancelaria Komornicza, Nawrot 114, II p, Łódź, 90-029 Łódź

tel. 42 676 22 23 / fax. 42 676 21 41

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/187622

Numer oferty: L/34/N/01/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 178.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie