[Archiwalny] Łódź, ul. Paderewskiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2014r. o godz. 14:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 93-509 Łódź, Paderewskiego Ignacego 31, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  wraz z udziałem 11/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 206/3. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na V piętrze i składa się z: 2 pokoi,  kuchni, łazienki z toaletą, przedpokoju o łącznej powierzchni 36,59 mkw. Okna usytuowane są na wschód-zachód. Okna w lokalu PCV.

Suma oszacowania wynosi 117 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713.

z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 545/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125721

 

Numer oferty: L/217/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 88.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie