[Archiwalny] Łódź, ul. Rokicińska - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi w sali nr IV, sygn. akt II 1 Co 2785/15 odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości   stanowiącej nieruchomość składającą się z zabudowanej działki   gruntu   o   nr   24   o   powierzchni 0,2531 ha, obręb W-40 położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej.

Suma   oszacowania   wynosi   540 400,00 zł,   za  ś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. Centrala-Departament Operacji Krajowych 36 2030 0045 1110 0000 0243 3090 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, Sekcja Egzekucyjna Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,   służebności   i   prawa   dożywotnika,   jeżeli   nie   są   ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone   najpóźniej   na   trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podstawa: obwieszczenie Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki  ul. Kopcińskiego  69/71,  90-032 ŁÓDŹ 42 209 37 43         

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki  ul. Kopcińskiego  69/71,  90-032 ŁÓDŹ 42 209 37 43       

Link do lokalizacji: http://otodom.pl/oferta/lodz-ul-rokicinska-nieruchomosc-zabudowana-ID2NlqR.html  

http://lodzkie.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-dzialke-lodz-nieruchomosc-zabudowana-2531m2/141553061

Numer oferty: L/55/N/10/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 405.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka