[Archiwalny] Łódź, ul. Rybna - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2016 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Rybna 6A, 91-051 Łódź. 

Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Łodzi przy ulicy Rybnej 6A. .Właściciele ww. lokalu mają prawo do korzystania z komórki  piwnicy. Właściciele ww. lokalu są współwłaścicielami w 30/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części użytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 106/4 o pow. 5 ara 29 mkw. Samodzielny lokal mieszkalny trzypokojowy, bez balkonu, nie w pełni rozkładowy, skrajny o powierzchni użytkowej 55,17 m2 ( wg danych geodezyjnych), usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, 3-klatkowym. Okna pomieszczeń wychodzą na trzy strony budynku: północną, wschodnią i południową. 

Suma oszacowania wynosi 171 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 114 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/260196

Numer oferty: L/13/N/01/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 114.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie