[Archiwalny] Łoniów, Swiniary Nowe, woj. świętokrzyskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Sandomierzu   Wojciech   Malinowski   na   podstawie   art. 953   kpc   podaje   do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 1156, stanowiącej grunty orne i użytki rolne zabudowane nowym budynkiem  mieszkalnym,  parterowym  z  użytkowym  poddaszem  z  dobudowanym  pomieszczeniem  garażowo - gospodarczym,  o  dobrym  stanie  technicznym, standardzie urządzenia i utrzymania pomieszczeń  położonej: 27-670 Łoniów, Swiniary Nowe dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 310 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 730,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 030,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 27 10204926 2004 0000 2000 2713.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa  osób  trzecich  nie  będą  przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Ożarowska 6A tel. (0-15) 832 36 03 e-mail: sandomierzl@komornik.plwww.komornikl.com

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125273

Numer oferty: L/225/N/02/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 232.730,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka