[Archiwalny] Łopuszna, woj. małopolskie, ul. Słoneczna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy targ, pokój 120, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Słoneczna, 34-432 Łopuszna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu o nr 87/22 i powierzchni 572 m2 położona jest wg MPZP w terenie oznaczonym symbolem - 12.B. "MN1" - "zabudowa mieszkalna jednorodzinna". Zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym (1992r), piętrowym, z niewykończonym, użytkowym poddaszem, z przybudowanym od strony południowej garażem. Położona jest w strefie pośredniej wsi Łopuszna, z bezpośrednim dojazdem z asfaltowej drogi gminnej ul. Słoneczna (po działce), w otoczeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kształt działki nieregularny. Uzbrojenie: energia elektryczna 3 fazowa, woda z hydroforem z własnej studni, kanalizacja połączona do sieci gminnej. Niezabudowana część działki stanowi drogę dojazdową, podwórko i przydomową zieleń. Działka nieogrodzona. Budynek mieszkalny wybudowany w 1992r., murowany, jednorodzinny, piętrowy z poddaszem użytkowym (niewykończonym), z przybudowanym od strony południowej garażem. Podpiwniczony w 1/10 cz. (kotłownia). W przyziemiu budynku znajdują się: 3 pokoje mieszkalne, kuchnia, przedpokój, spiżarka, łazienka. Piętro: 3 pokoje mieszkalne, przedpokój, łazienka z WC. Poddasze: niezagospodarowane (niewykończone). Budynek posiada trójfazową instalację elektryczną, centralne ogrzewanie na opał stały, piec kuchenny, doprowadzenie wody hydroforem ze studni, kanalizacja podłączona do sieci gminnej na działce. Więźba drewniana wielospadowa, dach pokryty blachą trapezową ocynkowaną w stanie dobrym. Powierzchnia zabudowy 93 m2, pow. użytkowa budynku - 137 m2. Budynek o dobrym standarcie użytkowym - wymaga otynkowania zewnętrznego i prac wykończeniowych wewnętrznych (poddasze). Budynek zamieszkały przez właścicieli. Garaż rok budowy 1992, pow. zabudowy 20 m2, pow. użytkowa 18 m2, kubatura ok. 60m3, murowany, w dobrym stanie technicznym, z instalacją elektryczną, strop betonowy - stanowi taras dla budynku mieszkalnego. Ściany zewnętrzne obłożone otoczakiem. 

Suma oszacowania wynosi 348 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Maciej Sadys

Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205688

 

Numer oferty: L/62/N/03/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 232.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka