[Archiwalny] Lublin, ul. Poligonowa - lokal mieszkalny (62,23 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Jerzy Pawlak z-ca Jakub Jarosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2014r. o godz. 12:30w  budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie mającego siedzibę w Lublinie przy ulicy Wallenroda 4 D w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja  prawa  własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 62,23 m2 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal 3 - izbowy, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza w podpiwniczeniu o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 6525/445538 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej. Nieruchomość położona: 20-819 Lublin, Poligonowa 2B, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 289 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 216 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O/LUBLIN 29 10203150 0000 3202 0005 0294Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni  powszednie  oraz  przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny mającego siedzibę w Lublinie przy ul. Wallenroda 4 D odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.V) przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pawlak z-ca Jakub Jarosz Kancelaria Komornicza w Lublinie 20-151 Lublin Stefczyka 3, tel. 81 744-17-46

 

 

Numer oferty: L/66/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 216.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie