[Archiwalny] Lublin, woj. lubelskie, ul. Kresowa - lokal mieszkalny (59,01 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Chomicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kresowa 10, 20-215 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  położony w Lublinie przy ul. Kresowej 10; o powierzchni użytkowej 59,01 m2, 4 izbowy, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą  wraz z prawami związanymi w postaci prawa współwłasności - udział 5901/140100 w częściach wspólnych nieruchomości, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 38203000451110000002124400. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Chomicki Kancelaria Komornicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, Świdnik, 21-040 Świdnik tel. 817285172 lub 505436957 / fax. 817285172.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215615

Numer oferty: L/110/N/04/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 142.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie