[Archiwalny] Lucień, gm. Gostynin, woj. mazowieckie - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Lucień, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest we wsi Lucień, na terenie gminy Gostynin.

Wieś Lucień znajduje się w średniej odległości ok. 7km od centrum miasta Gostynin, przy drodze wojewódzkiej. Jest to miejscowość o dominującym typie zabudowy mieszkaniowym jednorodzinnym, zlokalizowana w bliskiej odległości od terenów rekreacyjno – wypoczynkowych pojezierza gostynińskiego. Wyceniana nieruchomość - zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie jej frontowej części znajdują się tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, tylna część graniczy z niezabudowanymi terenami rolniczymi. Działka nr 99/1 o nieforemnym kształcie i powierzchni 669m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz posiada przyłącze do wodociągu gminnego, przyłącze do kolektora gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze energii elektrycznej. Teren działki zabudowany budynkiem mieszkalnym, który w części znajduje się również na działce nr 99/2, oraz budynkiem gospodarczym. Na terenie działki znajduje się również studnia. Teren działki w niewielkiej części utwardzony, pozostała część działki porośnięta dziką roślinnością trawiastą. Zieleń na działce zachwaszczona, bez przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych. Teren działki częściowo ogrodzony, ogrodzenie w mało atrakcyjnym stanie technicznym niekompletne. Budynek mieszkalny jest obiektem, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na betonowych fundamentach. Ściany budynku murowane z pustaków żużlowych oraz cegły ceramicznej pełnej. Elewacje tynkowane. Stropy monolityczne, żelbetowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. Stolarka okienna w części pomieszczeń drewniana w części aluminiowa w osłonie PCV. Stolarka okienna o zróżnicowanym okresie eksploatacji w części w średnim stanie technicznym oraz częściowo w mało atrakcyjnym stanie techniczny Wyceniany lokal mieszkalny- zlokalizowany jest parterze budynku i ma powierzchnie 42m2. Do lokalu przynależą również pomieszczenia poddasza, a wyłącznie z przedmiotowego lokalu dostępne są pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczenia przedmiotowego lokalu nie zamieszkałe - rozpoczęto w nich prace remontowo – modernizacyjne. Pomieszczenia na poddaszu budynku mogą zostać zaadaptowane do celów mieszkalnych, ale obecnie są niewykończone i stanowią gospodarcze pomieszczenia strychowe. Pomieszczenia w podpiwniczeniu są pomieszczeniami pomocniczymi o podstawowym standardzie wykończenia i wskazują na potrzebę przeprowadzenia remontu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, częściowo w instalacje wodno- kanalizacyjną – bez osprzętu. W lokalu brak instalacji centralnego ogrzewania. Dla wycenianego lokalu mieszkalnego jest urządzona księga wieczysta prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Budynek położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 99/1, w której dłużnik posiada udział 6/8 niewydzielonej części nieruchomości a uregulowana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego działka na której zlokalizowany jest budynek znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin

tel. 24 2359050 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213508 

Numer oferty: L/56/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 50.000,00 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Mieszkanie