[Archiwalny] Klusek, gm. Gostynin, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 05-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej 09-504 Lucień, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę Wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 318.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 238.500,00 zł, rękojmia 31.800,00 zł. Wyceniana nieruchomość jest położona we wsi Klusek gm. Gostynin na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Dominującym rodzajem zabudowy na terenie miejscowości jest zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej oraz zagrodowa. Wieś Klusek zlokalizowana jest w średniej odległości: około 10 km od centrum miasta Gostynina oraz około 30 km od centrum miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie szacowanej działki dominują nieruchomości z zabudową zagrodową, nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz niezabudowane tereny użytkowane rolniczo. W niedalekiej odległości od działki zlokalizowane są większe kompleksy leśne. Działka zlokalizowana jest w odległości około 330 m (w linii prostej) od drogi wojewódzkiej nr 573 oraz około 1,1 km (w linii prostej) od jeziora Białe.

Działka nr 122/3 - w kształcie trapezu i powierzchni 1.000 m2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz przyłącze wodne i energii elektrycznej. Ponadto na działce znajduje się szambo, a w granicy działki studnia. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o krótkim okresie eksploatacji, budynek mieszkalny o długim okresie eksploatacji przeznaczony do rozbiórki oraz drewniana szopa garażowo-gospodarcza. Niezabudowany teren nieruchomości zagospodarowany prowizorycznie - porośnięty roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony. Teren działki w części ogrodzony, w części przylega do nieruchomości ogrodzonej.

Budynek mieszkalny - o krótkim okresie eksploatacji, wolnostojący o dwóch kondygnacjach użytkowych (parter, poddasze), bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Strop żelbetowy.  Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. Budynek wymaga prac wykończeniowych m.in. w zakresie częściowego ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania tynków elewacyjnych, wykonania parapetów zewnętrznych, podbitki dachowej, okładzin tarasów i balkonów zewnętrznych. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania - wraz z osprzętem. Powierzchnia użytkowa budynku 191,94 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyninie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta.

Obecnie dla terenu na którym jest zlokalizowana przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze przekształceń  i  intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji: rolniczej.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 27 1130 1017 0020 1240 5890 0001 najpóźniej w dniu poprzedzających przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Ilona Mirowska

Kancelaria Komornicza w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 37 09-500 Gostynin

tel.  24 235-90-50

e-mail: gostynin@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153643

Numer oferty: L/73/N/08/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 238.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka