[Archiwalny] Łukawica, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny (132,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22maja 2015r. o godz. 09:20 w sali nr 10Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: działki gruntowej o powierzchni 0,15 ha, zabudowanej, jednorodzinnym domem mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 132,00m.kw. oraz dwoma drewnianymi budynkami gospodarczymi, położonej w Lukawicy  gm. Lesko, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174.800,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 131.100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 10122003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00do 14:00,elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza 38-600Lesko Pl. Konstytucji 3-go Maja 16 leskoiipkomonuk.pl

 

Numer oferty: L/7/N/05/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 131.100,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka