[Archiwalny] Łuków, woj. lubelskie, ul. Piłsudskiego - lokal mieszkalny (55,46 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 3, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Piłsudskiego 13, 21-400 Łuków, dla którego Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  o pow. użytkowej 55,46 m2 położony w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 13, dla którego Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę. 

Suma oszacowania wynosi 204 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łukowie 69124026981111001035948415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, Łuków, 21-400 Łuków tel. (25) 798 77 33 / fax. (25) 798 77 33.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/193766

 

Numer oferty: L/109/N/01/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 136.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie