[Archiwalny] Lusina, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art 1013 [6] kpc w zw z art 871 kpc , że w dniu 09-04-2015 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się

druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako: udział w wysokości 1/2 części nieruchomości w działce nr 75/31 położonej w miejscowości Lusina , dla której to Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 123,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: połowa wartości oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości. najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika 67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu 14 przed licytacją w godz. 10:00 12:00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa:obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik  el.: 12 2883555, 12 2781947 mail: wieliczka@komornik.pl http: www.wieliczka.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204195

 

Numer oferty: L/113/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka