[Archiwalny] Lutomia Dolna, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy LUTOMIA DOLNA, 58-113 Lutomia Dolna, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 242 o obszarze 1,07ha i 174 o obszarze 0,54ha - łączna pow. działek 1,61ha. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne bez prawa zabudowy. Działka nr 174: RIIIb - 0,15ha, RIVa - 0,38ha, W - 0,01ha, dojazd drogą gruntową, korzystny kształt, nieobsiana zbożem. Działka nr 242: RIIIa - 0,05ha, RIVa - 0,47ha, RIVb - 0,14ha, RV - 0,36ha, W-RIIIb - 0,01ha, N - 0,04ha, dojazd drogą gruntową, kształt korzystny, nie obsiana roślinami. Na części działki nr 242, tj. na pow. 0,30ha ustanowiono prawo użytkowania tego obszaru gruntu, które jest ujawnione w KW nieruchomości. Wartość prawa użytkowania biegły określił na kwotę 2.150,00zł która pomniejszyła sumę oszacowania nieruchomości. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Działki nr 242 i 174 nie graniczą ze sobą. Lokalizacja i czynniki środowiskowe Obszar, na którym położony jest przedmiot wyceny, graniczy bezpośrednio z drogą publiczną.W otoczeniu nieruchomości, nie jest prowadzona żadna działalność przemysłowa, mogąca mieć negatywne oddziaływanie na ochronę środowiska. Opis działek gruntu Działka ew. nr 174, o pow. 0, 54 ha, położona jest na północ od obszaru urbanistycznego wsi Lutomia Dolna, ok. 350 m od pierwszych zabudowań. Dojazd do działki prowadzi drogą gruntową, nieutwardzoną, o szerokości ok. 2, 5 m. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świdnica, działka przeznaczona jest do produkcji rolnej. Przeznaczenie to, do dnia określenia wartości przedmiotu wyceny, znajduje odbicie w aktualnym sposobie użytkowania – nieruchomość wykorzystywana jest do produkcji rolnej i graniczy z polami uprawnymi. Dostępność komunikacyjna nieruchomości została oceniona na bardzo dobrą ze względu na małą odległość od większych ośrodków miejskich i punktów zbytu produkcji rolnej ( do miasta Świdnica ok. 9 km, Dzierżoniów, ok. 7 km ). Nieruchomość ma korzystny kształt, wydłużony prostokąt. Teren jest płaski- korzystny do prowadzenia działalności rolniczej. Działka położona jest, ok 1,5 m niżej od poziomu drogi. Wzdłuż krótszego boku nieruchomości, bliższego drogi, biegnie rów melioracyjny, który stanowi 100 m2 powierzchni nieruchomości. Największą powierzchnię obszaru, stanowi grunt orny klasy IV a (0, 38 ha). Są to gleby o zdecydowanie mniejszym wyborze roślin uprawnych niż gleby wyższych klas. Na ogół uzyskuje się na nich średnie plony, nawet wówczas, gdy stosuje się dobrą agrotechnikę. Plony roślin w znacznym stopniu uzależnione są od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Gleby te nieraz występują w gorszych położeniach w rzeźbie terenu, na większych spadkach i często narażone są na erozję wodną. Gleby ciężkie tej klasy są zasobne w składniki pokarmowe i charakteryzuje je duża żyzność potencjalna, lecz są mało przewiewne, zimne i mało czynne pod względem biologicznym, przeważnie ciężkie w uprawie. Tylko 27, 70% powierzchni działki stanowią gleby orne średnio dobre, klasy III b. Są to gleby zbliżone właściwościami do gleb klasy III a, ale w większym stopniu zaznaczają się ich gorsze właściwości fizyczne i chemiczne lub gorsze warunki fizjograficzne. Poziom wód gruntowych ulega jeszcze większym wahaniom, a plony uzależnione są od warunków atmosferycznych, niektóre z nich bywają okresowo za suche, inne mogą być okresowo za mokre. Na glebach klasy III b w warunkach wysokiej kultury i pomyślnego przebiegu warunków atmosferycznych można osiągnąć dobre plony pszenicy, buraków cukrowych i koniczyny czerwonej. Na dzień oględzin nieruchomości, działka nie była obsiana zbożem, jest wolna od części składowych. Grunt zalegał w wysokiej skibie. Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i są użytkowane rolniczo. Działka ew. nr 242, o pow. 1, 07 ha, położona jest na północ od obszaru urbanistycznego wsi Lutomia Dolna, ok. 550

Suma oszacowania wynosi 26 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 987,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 665,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152551

 

Numer oferty: L/67/N/07/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 19.987,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka