[Archiwalny] Majkowice, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (106,50 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 11:40 sala C-112 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

                                                        DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 55/3 o pow. 0,1500 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 106,50 mkw położonej w Majkowicach posiadającej założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234.628,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 156.418,67 zł. 

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63861900060030032580390001.

Zgodnie z art. 953 $1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 07-05-2015 roku w godz. 10:00 - 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc Kancelaria Komornicza 31-564 Kraków, al. Pokoju 29 B/19(poprzednio 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 79) teł.: 12 412-91-68, fax: 12 411-91-88, strona internetowa www.aockomornik.pl. email: krakow8@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/173/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 156.418,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka