[Archiwalny] Malawa, gm. Krasne, woj. podkarpackie - budynek warsztatowo-garażowy (88,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia,  że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul.  Kustronia 4  w dniu  8 lipca 2014 r.  o godz. 10:00  , sala nr   31  odbędzie się:

                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

czterech udziałów po  1/4 części w nieruchomości  składającej się z  działki nr 1314/2 o pow. 0,11 ha , zabudowanej częścią budynku warsztatowo-garażowego  o pow. zabudowy  88 m2 ,  położonej  w miejscowości Malawa, gm. Krasne  , dla której w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  prowadzona jest księga wieczysta. 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112.235,00 zł  , wartość jednego udziału w wysokości 1/4 wynosi  28.058,75 zł . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wszystkich udziałów wynosi 84.176,25 zł. , cena wywoławcza jednego udziału w wysokości 1/4 wynosi 21.044,06 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  ( 07.07.2014 r ) , co do wszystkich udziałów  w wysokości  11.223,50 zł co do udziału w wysokości 1/4 części  w wysokości  2.805,87 zł  każdy  ;   w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w PKO BP SA O/ 1 w Rzeszowie  05102043910000680200047001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  . Informacja o licytacji znajduje się na stronie  na stronie http://komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności  i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek  ul. Słowackiego 24/35, 35-060 Rzeszów tel.: 17 8537712 email: rzeszow6@komornik.pl

 

Numer oferty: L/18/N/06/14
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy