[Archiwalny] Malbork, woj. pomorskie, ul. Partyzantów, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Partyzantów, 82-200 Malbork, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 336 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 224 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza, Aleja Wojska Polskiego 501, Malbork, 82-200 Malbork tel. 552726964 / fax. 552726964

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/236766

Numer oferty: L/91/N/07/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 224.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka