[Archiwalny] Malcanów GM. WIĄZOWNA, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 września 2014 rokuo godzinie 14.30 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się  druga licytacja  nieruchomości położonej w miejscowości Malcanów CM. WIĄZOWNAskładającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 39/15 z obrębu 0016 o łącznej powierzchni 1500,00 m. kw.

Nieruchomość znajduje się na na terenie , dla którego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do działki jest od ulicy Granicznej, jest to wąska droga nieutwardzona. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona o pow. 26 m. na 56 m. Przez teren działki przebiega linia wysokiego napięcia, na terenie działki zlokalizowany jest słup linii wysokiego napięcia.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 30 900,00zł., cena wywołania wynosi 20 600.00zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 3 090,00zł. w kancelarii komornika lub na konto komornika: PKO BP S.A.

XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.. Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku. Wydziale Cywilnym.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska Kancelaria Komornicza ul. Andriollego 40 lok.6, 05-400 Otwock tel. 22-719-50-22 fax 22-719-50-33 e-mail: otwock@koinornik.pl www.otwockkomornik.pl

 

Numer oferty: L/133/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 20.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka