[Archiwalny] Malczyce, woj. dolnośląskie, ul. Sienkiewicza - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1004 kpc, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora Kancelaria Komornicza w Środzie Śląskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.08.2014r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Malczyce, przy ul. H. Sienkiewicza (działka nr 8/11) wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości i stanowiącym odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana, uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjna i energetyczną. W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi jedną działkę o nieregularnym kształcie o powierzchni 0,0895 ha. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalacje wodociągową wody ciepłej i ziemnej, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczną. Powierzchnia użytkowa wynosi 108,1 mkw. Na nieruchomości posadowione są również budynki gospodarcze – jeden konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową o powierzchni zabudowy ok. 3 mkw, drugi to garaż o konstrukcji murowanej kryty blachą dachówko podobną o powierzchni ok. 11,9 mkw, połączony z wiatą o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 11,7 mkw.

 Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset złotych). Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku PKO BP S.A. numer 21 10205242 0000 2502 0261 9229. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Pouczenie: Zgodnie z art. 976§1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora Kancelaria Komornicza w Środzie Śląskiej ul. Śląska 3/2, 55-300 Środa Śląska tel.: 71 3966729 mail: sroda.pokora@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157253

Numer oferty: L/151/N/07/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 117.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka