[Archiwalny] Marcinków, woj. świętokrzyskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd   Nowak   prowadzący  Kancelarię Komorniczą   w Starachowicach   przy   ul. Staszica   13   na   podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 21-04-2015 roku o godz. 11,30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości  opisanej  jako położone w obrębie 0002-Marcinków działki ewidencyjne nr 625/3 i 625/4 o łącznej powierzchni 0,2700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,  zabudowanej będącym w trakcie budowy parterowym, niepodpiwniczonym domem mieszkalnym z poddaszem użytkowym oraz starymi zabudowaniami tj. przeznaczonym do rozbiórki drewniano-murowanym parterowym domem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym i drewniano-murowaną stodołą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 283.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 188.667,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 28.300,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07-04-2015 r. od godziny 09.00 do 09.30,  zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną ogłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212720

Numer oferty: L/101/N/04/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 188.667,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka