[Archiwalny] Marcinkowo, woj. kujawsko-pomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac (tel. 52 302 0064) ogłasza, że: dnia 19 kwietnia 2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 21 w sali nr 14,odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntów i budynków stanowiących odrębną nieruchomość. działki ziemi oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. i budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Marcinkowie, gm. Mogilno. Nieruchomość geodezyjnie oznaczona jest numerem działek 160/2, 161/2, 162/2, 156/3, 265/2 i 265/3 o łącznym obszarze 2,030 ha (obręb 0026 Marcinkowo). W ewidencji gruntów działka 160/2 oznaczona jest symbolami ŁIV- łąki trwałe, ŁV- łąki trwałe, N- nieużytki, działka 161/2 oznaczona symbolami ŁV- łąki trwałe, N- nieużytki, działka 162/2 oznaczona symbolami ŁV-łąki trwałe, N-nieużytki, działka 265/5 oznaczona symbolami Ba-tereny przemysłowe, działka 265/3 oznaczona jest symbolami Ba-tereny przemysłowe, LIV-łąki trwałe, działka 156/3 oznaczona symbolem dr-drogi. Część zabudowana posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Z nieruchomością związana jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika działki numer 265/1 polegająca na prawie korzystania z urządzenia transformatorowego posadowionego na działce 265/2, oraz prawo swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 265/2 o obszarze 0,0310 ha celem ewentualnych napraw i konserwacji przyłącza elektrycznego, wodociągowego. Północna skrajna część budynku gospodarczego nr 4 o powierzchni użytkowej 248,4 m2 jest położona poza granicami działki nr 265/3 w obszarze trzech sąsiednich działek gruntowych stanowiących przedmiot własności gminy Mogilno. Największa część jest położona w obszarze działki nr 163/1, a niewielkie skrawki w obszarach działek nr 164/1 i nr 169, tym samym na działce 163/1 znajduje się powierzchnia użytkowa 214,70 m2, na działce nr 164/1 powierzchnia 26,50 m2, a na działce nr 169 powierzchnia 7,20 m2. Obecnie wobec demontażu transformatorów w budynku trafostacji nie znajdują się transformatory energetyczne. Szczegółowe informacje, układ oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały opisane w operacie szacunkowym. 

Suma   oszacowania   wynosi   701 700,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa  3/4   sumy   oszacowania i wynosi 526 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 170,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed licytacją albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Numer oferty: L/66/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 526.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka