[Archiwalny] Masłów Pierwszy, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój 17, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy gm. Masłów, Masłów Pierwszy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość złożona jest z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 5/4 i 6/9, sąsiadujących ze sobą i stanowiących jeden zwarty obszar. Kompleks działek ma kształt zbliżony do kwadratu, teren w rejonie zabudowy wyprofilowany, ze spadkiem w kierunku południowym. Otoczony jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą lokalną. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Na terenie kompleksu działek nr 5/4 i 6/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 390,07 m kw.

Nieruchomości powyższe połączone są funkcjonalnie i nie mogą funkcjonować oddzielnie bowiem połączone są domem mieszkalnym, który posadowiony jest na tych dwóch nieruchomościach. 

Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 1.525.519,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania  tj. kwotę: 1.017.012,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 152.551,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 421/14.

Nieruchomość tą można oglądać , w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239047

 

Numer oferty: L/14/N/08/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 1.017.012,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka