[Archiwalny] Mesze, woj. lubuskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Sebastian Rudnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 10:00 pod adresem: SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZ. W NOWEJ SOLI, ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Mesze, dz. nr 32/1, 67-415 Kolsko.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczona ewidencyjnie jako działka 32/1 o pow. 0,1200 ha, położona w Meszach, gmina Kolsko. Teren uzbrojony jest w sieć: energetyczną. Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody (studnia na działce). Zrzut ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Brak sieci gazowej. Działka nr 32/1 o pow. 0,1200 ha posiada kształt nieregularny- wieloboku. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, oraz ruinami 2 budynków gospodarczych. Budynek mieszkalny to obiekt wolnostojący, parterowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Okres realizacji – lata przedwojenne. Technologia realizacji tradycyjna. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 14-05-2014 roku, który znajduje się w aktach sprawy)

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 02203000451110000000280690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Sebastian Rudnicki Kancelaria Komornicza, Długa 2, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól tel. 683872074 / fax. 683870285.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240067

Numer oferty: L/74/N/08/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 24.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka