[Archiwalny] Mielno, woj.zachodniopomorskie, ul. SPokojna - budynek mieszkalny (170,74 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2015 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 5a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Spokojna  76-032 Mielno, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

działki gruntu nr 29/4 i 29/33 o łącznej powierzchni 0,1293 ha, zabudowane wolnostojącym domem o powierzchni użytkowej 170,74 m2 oraz wolnostojącym budynkiem użytkowym - garaż o powierzchni użytkowej 30,54 m2.

Suma oszacowania wynosi 513.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342.600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211342

Numer oferty: L/81/N/04/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 342.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka