[Archiwalny] Mierzączka Duża, gmina Dłutów, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że że w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105/127, sala Nr VI odbędzie się

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o charakterze rolnym posadowionej na działkach o numerach ewidencyjnych 215, 216, 217, 218 o łącznej powierzchni 2,7200 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (obecnie pełniącymi funkcję letniska) położonej w miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów, obręb nr 13 Mierzączka Duża. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 165.400,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110.266,67 zł (sto dziesięć tysięcy dwieście

sześćdziesiąt sześć złotych i 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.540,00zł (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej na dwa dni przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Więcej szczegółów można uzyskać w Kancelarii Komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym                        

w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza ul. Zamkowa 19,

95-200 Pabianice tel / fax 42 214 70 04 tel. 501 705 201

pabianice.j aniszewski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/128365

 

Numer oferty: L/26/N/03/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 110.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka