[Archiwalny] Mierzączka Duża, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa - I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105/127, sala Nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomosci gruntowej o charakterze rolnym posadowionej na dzialkach o numerach ewidencyjnych 215, 216, 217, 218 o lacznej powierzchni  2,7200 ha, zabudowananej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (obecnie pelniacymi funkcje letniska) polozonej w miejscowosci Mierzaczka Duza, gmina Dlutów,  Mierzaczka Duza. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 165.400,00 zł  (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124.050,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.540,00zł (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych). 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej na dwa dni przed licytacją.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w  tych  też  dniach  można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika . 

Więcej szczegółów można uzyskać w Kancelarii Komornika. 

                                                                                              

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski ul. Zamkowa 19, 95-200 Pabianice tel/fax 42 2147004, tel. 501 705 201. 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/103562

Numer oferty: L/26/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 124.050,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka