[Archiwalny] Mikołajki pomorskie, ul. Gdakowska - budynek mieszkalny (100,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Gdakowska, 82-433 Mikołajki Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, I piętrowym, w zabudowie bliźniaczej, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 100 m/2 wraz z budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 191 287,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 465,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 128,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 29, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn tel. 55-246-82-86 / fax. 55-246-82-86

Numer oferty: L/102/N/01/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 143.465,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka