[Archiwalny] Mikołów, woj. śląskie, ul. Gliwicka - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą przy Wyszyńskiego 12, 43-190 Mikołów, pokój 43, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Gliwicka Mikołów, 43-190 Mikołów, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 762/157 o pow. 2636 m 2

Suma oszacowania wynosi 231 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4, Mikołów, 43-190 Mikołów tel. 32 22 66 182 / fax. 32 22 66 182.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214840

 

Numer oferty: L/4/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 154.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka