[Archiwalny] Miłków gm. Podgórzyn, woj. dolnośląskie - budynek usługowo-mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 23/03/2015 r. o godz 8:00, sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

                                                            PIERWSZA LICYTACJA

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo- mieszkalnym będącym w trakcie wykonywania prac budowlanych położonej w miejscowości Miłków gm. Podgórzyn, przy ul. Brzezie Karkonoskie.

Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 

Cena oszacowania wynosi: 631.441,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 473.580,75 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 63.144,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: BZWBK SA I O/Jelenia Góra 69 1090 1926 0000 0001 0662 7500. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze tel. 75/64 21 000 Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze tel. 75/64 21 000

 

Numer oferty: L/151/N/02/15
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka