[Archiwalny] Mława, woj. mazowieckie, ul. Osiedle Książąt Mazowieckich - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2013r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr IB, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

lokalu mieszkalnego  znajdującego się na 4 piętrze budynku wielorodzinnego  w Mławie przy ul.Osiedle Książąt Mazowieckich składającego się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, WC i łazienki (plus balkon) o pow. użytkowej 61,90 m.kw. stanowiącego odrębną nieruchomość 06-500 Mława, Osiedle Książąt Mazowieckich 10dla którego Sąd Rejonowy w MławieWydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   150 300,00 zł,   zaś   cena  wywołania   jest   równa   3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 725,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,00 zł. do godz. 14:00 w kancelarii komornika w dniu licytacji.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechanowie 15 10201592 0000 2102 0054 3538.

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, wadium winno być wpłacone z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że wadium znajduje się na rachunku bankowym komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy BerdygaKancelaria Komornicza ul. Długa 9A /1, 06-500 Mława 1 tel. fax (23) 655 34 57,58 e-mail: mlawa2@komomik.pl, mlawa2 kancelaria@komomik. pl strona internetowa: www.komomikmlawa.pl

  

 

Numer oferty: L/92/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 112.725,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie