[Archiwalny] Mława, woj. mazowieckie, ul. Turystyczna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 06-03-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 3B odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- działkę gruntu nr ew. 12 o pow. 2778 m.kw., jednostka ewidencyjna Mława, obręb 11, zabudowanej starymi budynkami (mieszkalnym i gospodarczym) kwalifikującymi się do rozbiórki, położonej 06-500  Mława, ul. Turystyczna, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 56.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42.600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 5.680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzego Berdygi nr 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538 w PKO BP  S.A. Oddział 1 Ciechanowie.

W przypadku dokonania wpłaty wadium na rachunek bankowy komornika, wadium winno być wpłacone z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że wadium znajduje się na koncie komornika pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga Kancelaria Komornicza, ul. Długa 9A/1,  06-500 Mława tel./fax  (23) 655-34-57/58 e-mail: mlawa2@komornik.pl strona internetowa: www.komornikmlawa.pl

 

Numer oferty: L/47/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 42.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka