[Archiwalny] MOrawy, woj. pomorskie - nieruchomość zabudowana (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Morawy, 82-520 Gardeja, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

udział w wysokości 2/4 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej na działce gruntowej nr 171/2 o łącznej powierzchni 1,6500ha położonej: 82-520 Gardeja, Morawy, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Na działce znajduje się budynek mieszkalny  bez podpiwniczenia, parterowy, budynek gospodarczy z garażem, wiata z grillem murowanym, dwa stawy - przy większym stawie pomost drewniany oraz nasadzenia 8-letnie ok. 1200 szt. drzew: świerk, sosna i brzoza, zieleń urządzona - dużo krzewów iglastych, bardzo duża różnorodność roślin skalnych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu  o  utracie  rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 578 321,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 433 740,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 832,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Plebiscytowy 1, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 29, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn tel. 55-246-82-86 / fax. 55-246-82-86.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214272

Numer oferty: L/121/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 433.740,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka