[Archiwalny] Myśłibórz, woj. zachodniopomorskie, ul. Warszawska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Myśliborzu   Zdzisław   Więcławik   na   podstawie   art. 953 kpc   podaje   do   publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2014 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej   przy Warszawska 6, 74-300 Myślibórz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 28 83550009 0053 2006 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mieszczącym się pod adresem: Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

Zdzisław Więcławik

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 16, Myślibórz, 74-300 Myślibórz

tel. 0957474248 / fax. 0957474248

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158328

Numer oferty: L/19/N/08/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 70.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie