[Archiwalny] Nasiechowice, gm. Miechów, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17.02.2015 r o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Miechowie odbędzie się

                                        PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci działki nr 370/1 o pow.2 ha 82 a 20 m kw położonej w m.Nasiechowice gm.Miechówposiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XVIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 53.250,00,-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godz. 15 dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych..

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie

Kancelaria Komornicza 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 10A/1 tel.: 41/38 310 37, fax: 41/38 310 37, , email: mlechow@komornik.pl

Numer oferty: L/157/N/01/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 53.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka