[Archiwalny] Nawojowa, woj. małopolskie, Frycowa, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ADAM MARKIEWICZ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 102, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Frycowa 192, 33-335 Nawojowa, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 147,92 m2 położony w miejscowości Frycowa Gmina Nawojowa, z własnością lokalu związany jest udział 1/2 części w nieruchomości wspólnej i częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali.

Suma oszacowania wynosi 141 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. o/Nowy Sącz 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ADAM MARKIEWICZ Kancelaria Komornicza, Pijarska 6, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 443-80-96 / fax. 18 440-75-48

Lokalizacja dostępna pod linkiem: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239631

Numer oferty: L/113/N/07/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 106.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie