[Archiwalny] Niekielkowo, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.04.2015r o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3 C w sali nr 405 odbędzie się:

                                                 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 173/67 o pow. 1023 m2 położonej w miejscowości Nikiełkowo  gm. Barczewo posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38.840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 29.130,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09124055981111000050284421, Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniani w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz !! UWAGA !! OD 01.08.2013 ZMIANA ADRESU - WYZWOLENIA 16 LOK. 2; 10-106 OLSZTYN Kancelaria Komornicza 10-106 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 16/2 tel.: (89) 527-23-24, fax: 89 527-23-24, 89 527-58-11, email: olsztyn2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/81/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 29.130,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka