[Archiwalny] Niwy daleszyckie, woj. świętokrzyskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 lutego 2014r o godz. 10,30 w Sądzie Rejonowym w Kielcach Sala IV odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Niwy Daleszyckic gm.Daleszyce oznaczonej jako nieruchomość gruntowa nr działki 1151/16 o pow. 30817 in2 z obrębu 11 Niwy Daleszyckie, która według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową, obejmującą działkę o obszarze 9740 ni kw. stanowiącą las sosnowy ok. 29-letni i pozostałą część działki obejmującą grunt nieużytkowany posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublin.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 317.406,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 238.054,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 31.740,60 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM2293/12. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Jolanta   Piwowarczyk   Kancelaria Komornicza 25-368 Kielce ul. Bartosza Głowackiego 5/13 tcl. 41 368-24-41, email: kielcc2@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119456

 

Numer oferty: L/180/N/02/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 238.054,50 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka