[Archiwalny] Nojdymowo, gmina Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, działka, budynek mieszkalny (57,31 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2014 o godz. 14,00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie siedziba Biskupiec, ul.Sądowa 4 w sali nr 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka numer 347 -obszar 0,0500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek mieszkalny o pow. 57,31 m2.

Stan techniczny budynku średni, /łazienka do remontu/ Na działce posadowiony budynek gospodarczy o pow. 28,39 m2 położonej: 11-300 BISKUPIEC, NOJDYMOWO, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 77 432,00zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51.621,33_zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 743.20zł.

Wraz z w.w. nieruchomością sprzedawana będzie działka numer 346 o powierzchni 437 m2 tworząca z nią gospodarczą całość . Dla działki numer 346 prowadzona jest księga wieczysta, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania działki 346 wynosi 11.266,00 zł, rękojmia / wadium / 1.126,60 zł płatne na konto Komornika cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7.510,66 zł. WADIUM ŁĄCZNIE 8.869,80 SUMA WYWOŁANIA ŁĄCZNIE: 59osiągnięta cena jest ceną netto

Rękojmia płatna na konto komornika 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001 przed terminem licytacji.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY Sądu Rejonowego w Mrągowie 11-300 Biskupiec, ul. Sądowa 4 pok. 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PODLEGA PODATKOWI VAT. Jeżeli nabycie nieruchomości następuje do majątku wspólnego małżonków lub jeżeli środki pochodzące na nabycie nieruchomości są z majątku wspólnego małżonków; konieczny jest udział w licytacji obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo od drugiego małżonka do udziału w licytacji/ nabycia nieruchomości pod rygorem- odmowy dopuszczenia do udziału w licytacji.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy BISKUPIEC przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz Kancelaria Komornicza ul. Kopernika 10/3, 11-300 Biskupiec tel. 0 89 715 27 78

 

Numer oferty: L/96/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka